Entrevista a la candidata de EUPVVicente Jorge: Defínase en unas breves líneas, edad, estudios, actividad profesional, hobbies y aficiones… 

Em dic Carmen Veses tinc 47 anys, soc farmacèutica i malgrat ser un tòpic, gaudeix amb la lectura, el teatre és una de les meues majors aficions i m’agrada el senderisme. Milite en EUPV des de...sempre i participe activament, en totes les mobilitzacions ciutadanes en les que em trobe plenament representada, soc feminista, activista per la igualtat, el respecte a la diversitat, en contra del maltractament animal i en favor de la nostra llengua com a senya d’identitat.

(Traducción del administrador de la web) Me llamo Carmen Veses, tengo 47 años, soy farmacéutica y a pesar de ser un tópico, disfruto con la lectura, el teatro es una de mis mayores aficiones y me gusta el senderismo. Milito en EUPV desde... siempre y participo activamente, en todas las movilizaciones ciudadanas con las que me encuentro plenamente representada, soy feminista, activista por la igualdad, el respecto a la diversidad, en contra del maltrato animal y a favor de nuestra lengua como señal de identidad.

VJ: ¿Qué la ha motivado a presentar su candidatura a la alcaldía de Llíria?

Crec en la política com a mecanisme de treballar al costat de les persones i per a elles. Tinc una ideologia forta i molt ferma, soc d’esquerres, tinc clar que, sols els serveis públics garantissen els drets de les persones i és un objectiu prioritari per a mi. Llíria, el meu poble, ha de tenir un projecte de futur sòlid i real, hem de construir una ciutat on el respecte a les diferencies i la dignitat de totes i tots estiga representada. Un espai on l’ocupació, la cultura, l’educació, la sanitat, el benestar social i la participació ciutadana siguen el motor d’un futur millor.

Creo en la política como mecanismo de trabajar al lado de las personas y para ellas. Tengo una ideología fuerte y muy firme, soy de izquierdas, tengo claro que, solo los servicios públicos garantizan los derechos de las personas y es un objetivo prioritario para mí. Llíria, mi pueblo, debe tener un proyecto de futuro sólido y real, debemos construir una ciudad donde el respeto a las diferencias y la dignidad de todas y todos esté representada. Un espacio donde la ocupación, la cultura, la educación, la sanidad, el bienestar social y la participación ciudadana sean el motor de un futuro mejor.

VJ: ¿Cuáles son en su opinión los principales problemas que tiene Llíria actualmente y cómo los solucionaría usted y el partido que representa?

Jo sola no puc solucionar res. Des d’EUPV proposem una sèrie de mesures que amb la participació ciutadana han de dur-se endavant, nosaltres tenim clar que es governa per a totes i tots però amb l’acompanyament de la ciutadania. El principal problema és l’atur, per això proposem mesures encaminades a donar-li solució, plans d’ocupació pública, impuls de l’agricultura i ramaderia ecològiques, formació en aquests camps per afavorir l’autoocupació, aprofitament dels recursos forestals, d’entre altres.

És imprescindible planificar una nova economia amb programes de suport a la xicoteta i mitjana empresa, als autònoms, impulsar el turisme de qualitat, consolidar el comerç local, com a motor econòmic de la nostra ciutat, les cooperatives i l’economia social. D’altra banda, exigir de l’Estat una proposta de treball garantit, ja que està fóra de la competència municipal, però que tenim molt ben desenvolupat en IU.

Altre problema és la mancança d’infraestructures educatives, cal exigir a la Generalitat Valenciana. Dintre de la nostra competència municipal posar a disposició amb el treball fet del sòl i tots els tràmits necessaris per a la construcció de les infraestructures.

També fer front a la desfeta urbanística que tenim, en primer lloc moratòria urbanística, repensar quin tipus de ciutat volem i començar a treballar. Prioritat el medi ambient i la riquesa natural i paisatgística. També caldrà revisar el PGOU

Altre problema és la poca participació ciutadana, per tant, cal impulsar els consells de participació en totes les àrees, treballar l’educació cap al civisme, la igualtat i el respecte a la diversitat.

Yo sola no puedo solucionar nada. Desde d'EUPV proponemos una serie de medidas que con la participación ciudadana deben llevarse adelante, nosotros tenemos claro que se gobierna para todas y todos pero con la compañía de la ciudadanía. El principal problema es el paro, por eso proponemos medidas encaminadas a darle solución, planes de ocupación pública, impulso de la agricultura y ganadería ecológicas, formación en estos campos por favorecer el autoempleo, aprovechamiento de los recursos forestales, entre otros. 

Es imprescindible planificar una nueva economía con programas de apoyo a la pequeña y media na empresa, a los autónomos, impulsar el turismo de calidad, consolidar el comercio local, como motor económico de nuestra ciudad, las cooperativas y la economía social. Por otro lado, exigir al Estado una propuesta de trabajo garantizado, ya que está fuera de la competencia municipal, pero que tenemos muy bien desarrollado en IU. 


Otro problema es la falta de infraestructuras educativas, hay que exigir a la Generalidad Valenciana. Dentro de nuestra competencia municipal poner a disposición con el trabajo hecho del suelo y todos los trámites necesarios para la construcción de las infraestructuras. 

También hacer frente a la descalabro urbanístico que tenemos, en primer lugar moratoria urbanística, repensar qué tipo de ciudad queremos y empezar a trabajar. Prioridad el medio ambiente y la riqueza natural y paisajística. También habrá que revisar el PGOU. 

Otro problema es la poca participación ciudadana, por lo tanto, hay que impulsar los consejos de participación en todas las áreas, trabajar la educación hacia el civismo, la igualdad y el respeto a la diversidad.

VJ: ¿Qué expectativas cree usted que tiene su partido en las próximas Elecciones Municipales?

Confiem plenament en el bon criteri de les nostres veïnes i veïns. No m’agrada especular, nosaltres anem a per totes.

Confiamos plenamente en el buen criterio de nuestras vecinas y vecinos. No me gusta especular, nosotros vamos a por todas.

VJ: Desde las anteriores elecciones han irrumpido en el panorama político nuevas formaciones. ¿A qué cree que se debe y cómo lo valora? ¿estamos tal vez ante el fin del bipartidismo como algunos auguran?

La pluralitat és, sens dubtes, un bon camí cap a la participació, i açò sempre és positiu. Les majories absolutes enverinen les actuacions de les nostres i els nostres representants, la diversitat farà possible acords consensuats i ben treballats amb l’objectiu clar d’aconseguir una qualitat de vida millor per a tota la ciutadania.

La pluralidad es, sin duda, un buen camino hacia la participación, y esto siempre es positivo. Las mayorías absolutas envenenan las actuaciones de nuestras y nuestros representantes, la diversidad hará posible acuerdos consensuados y bien trabajados con el objetivo claro de conseguir una calidad de vida mejor para toda la ciudadanía.

VJ: ¿Desea añadir alguna cosa más?

Des d’EUPV encetem, una campanya electoral seria, amb propostes reals de governabilitat, respectuosa amb les altres forces polítiques i per sobre, respectuosa amb les nostres veïnes i veïns. Esperem una gran participació el dia 24, per a que canvien les polítiques que fins ara ens han dut a la pèrdua de drets.


Desde d'EUPV iniciamos, una campaña electoral sería, con propuestas reales de gobernabilidad, respetuosa con las otras fuerzas políticas y además, respetuosa con nuestras vecinas y vecinos. Esperamos una gran participación el día 24, para que cambian las políticas que hasta ahora nos han llevado a la pérdida de derechos.

Muchas gracias por su tiempo, Carmen.Entrevistas anteriores:

Comentarios